Zpráva představenstva na členskou schůzi 2014

08.03.2014 21:58

Zpráva  představenstva BD U hřiště na výroční členskou schůzi dne   x.x.2014

 

Vážení družstevníci, jménem představenstva BD U hřiště Vám předkládám zprávu o činnosti představenstva bytového družstva za rok 2013. V roce 2013 se uskutečnilo 7 zasedání představenstva BD U hřiště  a výroční členská schůze.

K 31.12.2013 zůstával významnější dluh  na nájemném a službách spojených s bydlením u dvou   členů BD. K 31.12. 2013 byla  celková výše dlužného nájemného a plateb za služby spojené s používáním bytů 95 616,-Kč. Z neuhrazených či opožděně uhrazených čl podílů bylo k 31.12.2013 vypočteno penále v celkové výši 560 194,- Kč. Z této částky bylo k 31.12.2013 uhrazeno 484 546,-Kč.

 

1. Stav členské základny

 

K 31.12.2013 mělo BD U hřiště celkem 132 členů. V roce 2013 ukončili členství převodem na nového člena celkem  3 členové a jeden nový člen vstoupil do družstva odkoupením členského podílu k bytu 1182/9.

             Ke dni 31.12.2013  splatili členský podíl všichni členové Hodnota  členských podílů   k bytům nečlenů družstva byla k 31.12.2013 celkem 1 770 854,‑Kč.

 

3. Přehled činnosti

 

Celkové příjmy BD (včetně tvorby fondu oprav) v roce 2013 byly  2 315200,15Kč náklady pak 1 799 198,47Kč podrobnější rozbor je předmětem zprávy o čerpání fondu oprav.   Nejvýznamnější investicí dokončenou  v roce 2013 je dokončení zateplení domu včetně výtahových šachet v celkové výši v celkové výši  5, 312,- mil. Kč (vč. DPH) prováděná firmou Kasten s.r.o.  Na tuto investici  přijalo družstvo úvěr ve výši 7mil. Kč a současně byl tento úvěr použit i refinancování  zbývající části úvěru poskytnutého ČMSS ve výši cca 1,3mil.Kč vzhledem k výhodnější úrokové sazbě.. Z dalších  větších výdajů bylo provedena rekonstrukce osvětlení ve společných prostorech za cenu 269tis.Kč a  úpravy vstupů do domu. Z ostatních výdajů stojí za zmínku především nárůst nákladů na deratizace a desinsekce

 

4. Finanční situace

 

Stavy finančních prostředků na  jednotlivých účtech k 31.12.2013 byly:

Bankovní účet  k 31.12.2013                            835 479,37Kč

Stav hotovosti v pokladně                                  34 116,-     Kč

Celkem                                                          869 595,37      Kč

 

K 31.12.2013 byla výše zůstatku  z překlenovacího  úvěru ze stavebního spoření  8mil.Kč.  Výše úvěru  od české spořitelny na zateplení  6 219 791,-Kč Na účtu stavebního spoření byl k 31.12.2013 zůstatek 2 961 525,7,

Za rok 2013 bylo dosaženo  hospodářského výsledku –zisku   ve výši   655 984,16Kč.  Představenstvo navrhuje členské schůzi převod zisku     na učet neuhrazená ztráta minulých let

 

Děkuji za pozornost

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode