Vyúčtování energií

 

210/2011 Sb.

 VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

 ze dne 1. července 2011

 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

 

 

 

 Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

 

 ČÁST PRVNÍ

Obecná část

 

 

 § 1

 

Předmět úpravy

 

 Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

 

 

 § 2

 

Vymezení pojmů

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí

 a) vyúčtováním doklad, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku plynoucího z vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění za zúčtovací nebo vyúčtovací období,

 b) řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,

 c) mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené

 1. v průběhu zúčtovacího období za příslušnou část zúčtovacího období,

 2. při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě zákazníka, nebo

 3. při změně dodavatele elektřiny, dodavatele plynu nebo provozovatele distribuční soustavy,

 d) opravným vyúčtováním doklad, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování,

 e) souvisejícími službami v oblasti elektroenergetiky distribuce elektřiny a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci elektřiny nebo dodavatelem elektřiny jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a v oblasti plynárenství distribuce plynu a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci plynu nebo dodavatelem plynu jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,

 f) vyúčtovacím obdobím v oblasti teplárenství časové období, za které provádí dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie zahrnující všechny dny tohoto období, za které byl odběr tepelné energie odběrateli tepelné energie umožněn s výjimkou případů přerušení a omezení dodávky tepelné energie podle energetického zákona.

 

 

 ČÁST DRUHÁ

Rozsah vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

 

 

 § 3

 

Rozsah vyúčtování

 

 (1) Vyúčtování poskytované dodavatelem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a vyúčtování poskytované dodavatelem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá z

 a) obecné části; obecná část se označuje ČÁST A,

 b) podrobné části; podrobná část se označuje ČÁST B,

 c) doprovodné části; doprovodná část se označuje ČÁST C.

 

 (2) Obecnou část vyúčtování poskytne dodavatel elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, nebo dodavatel plynu nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel na samostatné straně listu.

 

 (3) Části vyúčtování mohou obsahovat další údaje nad rámec povinných náležitostí podle ustanovení § 6 až 14 a další údaje, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

 

 

 § 4

 

Zúžený rozsah vyúčtování

 

 (1) Vyúčtování poskytované dodavatelem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, nebo vyúčtování poskytované dodavatelem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel může být poskytnuto pouze v rozsahu obecné části, popřípadě obecné části a podrobné části, pokud o to zákazník písemně požádá a současně jsou zákazníkovi ostatní části vyúčtování zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným obdobným způsobem.

 

 (2) Vyúčtování poskytované dodavatelem tepelné energie může být poskytnuto pouze v rozsahu podle ustanovení § 14 odst. 1, popřípadě ustanovení § 14 odst. 1 a 2, pokud o to odběratel písemně požádá a současně jsou odběrateli ostatní části vyúčtování zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným obdobným způsobem.

 

 (3) Pokud zákazník vezme žádost podle odstavce 1 zpět, poskytuje se vyúčtování v rozsahu podle ustanovení § 3 odst. 1 až 3.

 

 (4) Pokud odběratel vezme žádost podle odstavce 2 zpět, poskytuje se vyúčtování v rozsahu podle ustanovení § 14.

 

 

 ČÁST TŘETÍ

Náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

 

 

 § 5

 

 Dodavatel elektřiny, dodavatel plynu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a dodavatel tepelné energie uvádí na vyúčtování veškeré údaje pravdivě a v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.

 

 

 § 6

 

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

 

 (1) ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje

 a) identifikační údaje dodavatele elektřiny uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku 1),

 b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

 c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

 d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

 e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

 f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

 g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny a související služby za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,

 h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

 i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

 j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele elektřiny a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

 k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

 l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty 2).

 

 (2) ČÁST B vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje za každé odběrné místo

 a) adresu a identifikační číselný kód (dále jen "EAN kód") odběrného místa nebo odběrných míst,

 b) produkt dodavatele elektřiny, je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny,

 c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v členění:

 1. celková platba za dodávku elektřiny a související služby,

 2. celková platba za dodávku silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma,

 3. celková platba za související služby,

 d) rozpis plateb za jednotlivé související služby včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění:

 1. platba za distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

 2. platba za systémové služby,

 3. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

 4. platba za nedodržení účiníku, je-li zákazník povinen takovou platbu hradit,

 e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny a související služby za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

 f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3),

 g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3),

 h) jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před měřicím zařízením,

 i) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud jsou takové údaje dodavateli elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

 

 (3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje informace o

 a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv dodavatele elektřiny v členění:

 1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí,

 2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních,

 3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu,

 4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,

 5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje,

 6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů,

 b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,

 c) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

 d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

 e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

 

 ------------------------------------------------------------------

 1) § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 3) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.

 

 

 § 7

 

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

 

 (1) ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje

 a) identifikační údaje dodavatele elektřiny uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku 1),

 b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

 c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

 d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

 e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

 f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

 g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny,

 h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

 i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

 j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele elektřiny a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

 k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

 l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty 2).

 

 (2) ČÁST B vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje za každé odběrné místo

 a) adresu a EAN kód odběrného místa nebo odběrných míst,

 b) produkt dodavatele elektřiny, je-li sjednán,

 c) celkovou platbu za dodávku elektřiny,

 d) cenu za jednotku dodané elektřiny účtovanou za zúčtovací období nebo ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k jejich změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma,

 e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

 f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3),

 h) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3),

 i) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud jsou takové údaje dodavateli elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

 

 (3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje informace o

 a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv dodavatele elektřiny v členění:

 1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí,

 2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních,

 3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu,

 4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,

 5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje,

 6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů,

 b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,

 c) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

 d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

 e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

 

 ------------------------------------------------------------------

 1) § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 3) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.

 

 

 § 8

 

Náležitosti vyúčtování distribuce elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

 

 (1) ČÁST A vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje

 a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku 1),

 b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

 c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

 d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

 e) celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

 f) výši celkové fakturované částky za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

 g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny,

 h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

 i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

 j) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy,

 k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

 l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování distribuce elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty 2).

 

 (2) ČÁST B vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje za každé odběrné místo

 a) adresu a EAN kód odběrného místa nebo odběrných míst,

 b) cenu za distribuci elektřiny a sazbu distribuce elektřiny,

 c) rozpis plateb a cen za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění:

 1. celková platba za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen,

 2. platba za distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

 3. platba za systémové služby,

 4. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

 5. platba za nedodržení účiníku, je-li zákazník povinen takovou platbu hradit,

 d) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

 e) celkové množství distribuované elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3),

 f) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením,

 g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny 3).

 

 (3) ČÁST C vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje informace o

 a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování distribuce elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

 b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se distribuce elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

 c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

 

 ------------------------------------------------------------------

 1) § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 3) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.

 

 

 § 9

 

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb a vyúčtování distribuce elektřiny poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí

 

 (1) Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za

 a) distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma, včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

 b) systémové služby,

 c) činnost zúčtování operátorem trhu,

 d) dodávku silové elektřiny,

 e) nedodržení účiníku a nevyžádanou dodávku jalové energie, je-li zákazník povinen takovou platbu hradit,

 f) překročení rezervované kapacity nebo rezervovaného příkonu.

 

 (2) Vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a) až c), e) a f).

 

 (3) Vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d).

 

 (4) Vyúčtování podle odstavců 1 a 2 dále obsahuje samostatně vyčíslený údaj o

 a) výši maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného zákazníkem,

 b) výši nevyžádané dodávky jalové energie.

 

 (5) Vyúčtování podle odstavců 1 až 3 dále obsahuje další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty 2).

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode