Domovní řád

D O M O V N Í   Ř Á D

 

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu ve vlastnictví Bytového družstva U hřiště, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi  družstvem a jeho  členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem, nájemní smlouvou a stanovami družstva.

 

čl. 2

Základní pojmy

 

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry a pod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory a části domu.

3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní koje, spižní komora mimo byt a pod.).

4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství. Společné prostory domu jsou vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, kočárkárny atd.

 

čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku a stanovy bytového družstva

2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3. Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života, zdraví a majetku osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku družstva) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

4. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.

5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

6. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

 

čl. 4

Držení domácích zvířat

 

1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domů a byla dodržována čistota v domě.

2. K držení a chovu domácích zvířat je třeba písemný souhlas představenstva družstva.

 

čl. 5

Užívání společných částí, prostorů a zařízení domu

 

1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.

2. Nájemci jsou povinni zejména:

- umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO apod.

- zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně

- zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

 

čl. 6

Prádelny, sušárny, mandlovny

 

Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví představenstvo  družstva. U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě. U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě.

 

 

čl. 7

Vyvěšování a vykládání věcí

 

1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkony, lodžie a okna, na fasádu, střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.

2. Květiny v oknech,  na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti  pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala ostatní nájemce ani nepoškozovala jejich zařízení a majetek

3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva a stavebního úřadu.

 

 

 

 

 

čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 

1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek  a čistotu.  Družstvo je  povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze družstva rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených představenstvem družstva.

2. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

 

 

čl. 9

Otevírání a zavírání domu

 

1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě, členská schůze družstva rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Družstvo je povinno zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří.

2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod., jsou podle rozhodnutí představenstva družstva uloženy na určeném místě.

 

 

 

 

čl. 10

Klid v domě

 

1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.

2. V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.

3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

 

 

 

čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

2. Domovní řád byl schválen představenstvem bytového družstva dne .......................

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode