Převod členství

 

 

DOHODA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU /§ 736 zák. č. 90/2012 Sb./

 

Převodce:

 

/člen, společní členové BD: ..............................................................................

 

Pan: ................................... narozen................r.č. .................

 

trvalé bydliště: .......................................................................

 

Paní: ...................................narozena..............r.č.....................

 

trvalé bydliště: .........................................................................

 

 

Nabyvatel:

 

Pan: .................................. narozen .................r.č....................

 

trvalé bydliště:...........................................................................

 

Paní:...................................narozena...............r.č......................

 

trvalé bydliště:...........................................................................

 

 

     Uzavírají ve smyslu § 736 zákona č. 90/2012 Sb. dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

 

1. Předmět převodu:

Družstevní podíl  vyplývající podle stanov a platných právních předpisů

z členství v BD .........................................................................

zejména nájem/právo na uzavření nájemní smlouvy/ k

a/ družstevnímu bytu č.............. v čp.................... v ul...................................

    v obci......................... o velikosti ........................  podlaží.........................

 

2. Převodce i nabyvatel prohlašují, že provedli vzájemné majetkové vypořádání a nemají vůči sobě a bytovému družstvu  žádné finanční nároky. Převodce postupuje nabyvateli veškeré pohledávky a nabyvatel přebírá veškeré dluhy, které budou splatné po nabytí účinnosti této dohody a souvisejí s nájmem

a službami s tím spojenými.

 

3. Tato dohoda nabývá účinnosti dne: ...........................

     /nejdříve však dnem doručení BD/.

 

     Dohoda je vyhotovena ve třech exemplářích, jeden obdrží převodce, jeden nabyvatel a jedno vyhotovení bude předáno představenstvu BD. Podpisy převodce a nabyvatele budou úředně ověřeny.

 

 

 

 

 

V Neratovicích, dne ................

 

........................................        ..........................................

 

.........................................       ...........................................

převodce/převodci                                nabyvatel/nabyvatelé

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode