Odhlášení osoby z bytu

Místopřísežné prohlášení nájemce bytu o odhlášení osoby z bytu

 
 
 
Já, níže podepsaný/podepsaná: ..................................................... oznamuji, 
 
 
že dnem ...........................  
 
 
odhlašuji z bytu, který užívám, ............................................................
 
Jmenovaný se odstěhoval na adresu .......................................................
 
 
Byt, který užívám, se mnou užívají tyto osoby:
 
jméno a příjmení rodné číslo rodinný příslušník
     
     
     
     
     

 

Celkem byt tedy užívá ................... osob.

 

V Neratovicích dne .......................................

 

 

 

 

 

---------------------------------           -------------------------------------------------

podpis odhlašované osoby              podpis nájemce

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode