Požární řád

I. Stručný popis

Jedná se o objekt určený pro bydlení. Vběžném patře jsou umístěny jednotlivé byty a společné prostory. V 1. nadzenmím podlaží je umístěno související zařízení objektu.
 

II. Požárně technická charakteristika používaných materiálů

Z hořlavých médií ve společných prostorech se vyskytují pevné hořlavé látky především PVC a dřevo. Jako hořlavé soubory je možné sestavit vybavení jednotlivých místností - nábytek, lůžkoviny, oděvy apod..
 1. PVC výskyt na chodbách a schodištích objektu, teplota hoření 410 st. C, výhřevnost 22 MJ/kg, uvolňují se toxické splodiny, jako hasivo se používá voda
 2. Dřevo smrkové - výhřevnost 20 MJ/kg, hustota 422 - 432 kg/m3, teplota vznícení 397 st. C, teplota hoření 241 st. C, teplota žhnutí 305 st. C
 3. Dřevo borové - výhřevnost 18,5 - 21 MJ/kg, hustota 414 - 510 kg/m3, teplota vznícení 399 st. C, teplota hoření 255 st. C, teplota žhnutí 295 st. C
 4. Papír - výhřevnost 18 MJ/kg, dle ČSN 730824, teplota vznícení je 427 st. C
 

III. Požadavky na zabezpečení požární ochrany

 1. V 1. nadzemním podlaží je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně, ukládání propan-butanových lahví, skladování hořlavin a pohonných hmot,
 2. v objektu platí přísný zákaz používání jakýchkoli neschválených elektrických tepelných spotřebičů (vařiče, teplomety, zářiče a pod),
 3. platí zákaz provádění prací nesouvisejících s určením objektu, základní podmínkou je udržování pořádku,  volné průchodnosti únikových cest v plném jejich rozsahu, 
 4. nesmí se zastavovat  hasicí přístroje, hydrantové skříně, hlavní vypínače elektrických rozvodů a únikové cesty, 
 5. svařování musí být provedeno pouze za zvýšené opatrnosti,
 6. na tělesa ústředního topení a trubky rozvodů nesmí být ukládány žádné hořlavé materiály.
 

IV. Místa se zvýšeným nebezpečím požáru

Hlavní příčinou vzniku požáru může být nedodržování předpisů požární ochrany v celém prostoru nebo porucha na elektroinstalaci.
 

V. Zvláštní povinnosti obyvatel

 1. Každý obyvatel je povinen znát rozmístění a použití hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou,
 2. při zjištění závady ohrožující požární bezpečnost je povinností obyvatel oznámit jí bezprostředně vedení družstva,
 3. dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu a počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru,
 4. při zpozorování požáru provést nutná opatření pro jeho likvidaci, postupovat podle pokynů požární poplachové směrnice,
 5. v případě požáru zajistit vyrozumění osoby zdržujících se v objektu, případně být nápomocen při jejich evakuaci z ohroženého prostoru, 
 6. spolupracovat při evakuaci materiálu

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode